Reglementen

Huishoudelijk Reglement                                                 

Partij Welzijn Maasgouw                     

 Organisatie

 Artikel 1. Het bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf leden. De partijvoorzitter, fractievoorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Artikel 2. De Partijvoorzitter

De partijvoorzitter waakt in het bijzonder over de belangen van de vereniging. Hij leidt alle vergaderingen en tekent de verslagen daarvan, nadat deze door de volgende vergadering zijn goedgekeurd.

Hij zorgt ervoor dat de statuten en het huishoudelijk reglement stipt worden nageleefd.

Artikel 3. De Fractievoorzitter

 De fractievoorzitter bereidt, samen met de partijvoorzitter, de fractievergaderingen voor. De fractievoorzitter is verantwoordelijk voor:

 1. het coördineren van de werkzaamheden van de fractie.
 2. het onderhouden van algemene contacten met andere fracties in de raad.
 3. het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de media.
 4. het voeren van het woord bij het beleidsdebat en de algemene beschouwingen.
 5. het vertegenwoordigen van de fractie bij officiële gelegenheden.
 6. het voeren van functioneringsgesprekken, samen met de partijvoorzitter.
 7. het uitvoeren van alle andere werkzaamheden die in zijn algemeenheid voortvloeien uit de functie van fractievoorzitter.

Artikel 4. De secretaris

De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, ontvangt alle inkomende en ondertekent (met de voorzitter) alle uitgaande stukken.

Hij stelt – in overleg met de partijvoorzitter en/of fractievoorzitter – de agenda samen voor alle leden- en bestuursvergaderingen. Hij stelt de verslagen en/of een besluitenlijst samen van deze vergaderingen  en ondertekent deze, maakt het jaarverslag op, zorgt voor de ledenadministratie, beheert het bestuursarchief en verricht verder alle werkzaamheden welke geacht kunnen worden tot zijn functie te behoren. Het bestuur kan een tweede secretaris aanwijzen die hem hierbij behulpzaam is.

Voor het notuleren van een vergadering of bijeenkomst kan men ook vanuit de vergadering een notulist(e) benoemen.

Artikel 5. De penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging.

Elke bestuursvergadering brengt hij aan het bestuur een financieel verslag uit. Hij stelt de jaarrekening van het voorafgaande kalenderjaar en begroting samen en biedt deze met alle bescheiden aan het bestuur aan.

Hij beheert de geldmiddelen en belegt de gelden op een (spaar)rekening bij een bank. Hij is verplicht aan het bestuur – op haar verzoek – inzage te geven in alle boeken en bescheiden.

Voor het betalen van rekeningen tot 100 euro is de penningmeester bevoegd deze te voldoen op chartale wijze of via elektronisch bankieren.

Voor het betalen van rekeningen voor bedragen boven 100 tot 500 euro is ondertekening van de rekening vereist van één der leden van het dagelijkse bestuur.

Voor het betalen van rekeningen over bedragen groter dan 500 euro is een besluit van het bestuur noodzakelijk en dienen zowel de voorzitter als de secretaris mede te ondertekenen.

Artikel 6. Vervanging partijvoorzitter en secretaris

De partijvoorzitter wordt bij ontstentenis vervangen door de fractie of  vicevoorzitter. Is deze eveneens verhinderd, dan wordt hij vervangen door een ander bestuurslid door de overige leden van het bestuur aan te wijzen.

De secretaris wordt bij verhindering vervangen door de 2de secretaris of een ander bestuurslid die dan ook bevoegd is de notulen te ondertekenen.

Artikel 7. Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert zo vaak als noodzakelijk wordt geacht.

De vergaderingen worden door de secretaris bijeengeroepen. Bij de oproeping wordt de agenda gevoegd. Ieder bestuurslid kan de secretaris verzoeken voor de vergadering een onderwerp op de agenda te plaatsen welke aanvullende agenda voor of tijdens de vergadering aan de bestuursleden ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8. Rooster van aftreden van bestuursleden

Bestuursleden worden, met meerderheid van stemmen, gekozen door de algemene ledenvergadering voor een periode van vier jaar.

Om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen, treedt één lid van het dagelijks bestuur tijdens de algemene ledenvergadering af en is terstond herkiesbaar.

In het jaar daarop treedt een volgend lid van het dagelijks bestuur af alsmede één algemeen bestuurslid. In het derde jaar treedt het derde lid van het dagelijks bestuur af alsmede een algemeen bestuurslid. Allen zijn terstond herkiesbaar.

Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature benoemd wordt, neemt op het rooster de plaats van zijn/haar voorganger in.

De bestuursleden verliezen hun functie zodra zij ophouden lid van de vereniging te zijn.

Artikel 9. Vertegenwoordiging vereniging

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het bestuur kan uit haar midden één of meer personen machtigen om als vertegenwoordiger op te treden.

Het bestuur, respectievelijk de fractievoorzitter, doet een enkelvoudige voordracht aan de fractie betreffende de door de fractie te stellen kandidaten voor het plaatsen in door de gemeente (raad) in het leven geroepen organen of voor andere gemeentelijke functies. Het bestuur, respectievelijk de fractievoorzitter, stelt de fractieleden tevoren in de gelegenheid hun voorkeur kenbaar te maken.

Artikel 10. Stemmen en besluiten

Bij het benoemen van personen in een bestuursfunctie of kascontrolecommissie dient er schriftelijk gestemd te worden. De algemene ledenvergadering kan echter besluiten dat de personen bij acclamatie worden benoemd.

Over onderwerpen wordt mondeling gestemd.

De ter vergadering aanwezige leden nemen als regel besluiten met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Wordt geen stemming verlangd, dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

De helft plus 1 (een) van alle geldig uitgebrachte stemmen is voldoende voor een besluit. Bij een oneven aantal uitgebrachte stemmen is de helft plus ½ (half) voldoende voor een besluit.

 De leden

 Artikel 11. Hoedanigheid leden

De vereniging kent natuurlijke personen en rechtspersonen als leden.

Artikel 12. Natuurlijke personen

Natuurlijke personen zijn leden die door het bestuur als zodanig zijn aangenomen. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 13. Rechtspersonen

Het bestuur kan rechtspersonen als lid aannemen. Rechtspersonen kunnen o.a. zijn overheidslichamen, openbare instellingen, stichtingen of verenigingen. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 14. Aanvraag lidmaatschap

Een aanvraag tot het verkrijgen van het lidmaatschap moet schriftelijk worden gedaan aan het bestuur. Natuurlijke personen dienen daarbij te vermelden hun naam, voornamen, geboortedatum, adres en woonplaats. Rechtspersonen dienen hun naam, adres en woonplaats alsmede de naam van hun vertegenwoordiger en diens adresgegevens te vermelden. Aspirant lid is men in de leeftijd van 16 en 17 jaar. (i.v.m. stemrecht) Heeft men de leeftijd heeft bereikt van 18 jaar is men volwaardig lid.

Artikel 15. Einde lidmaatschap

Indien een lid het lidmaatschap wil beëindigen, dient dit vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk bij de secretaris kenbaar te worden gemaakt. Indien de opzegging na 1 december geschiedt, is het lid toch de contributie verschuldigd over het volgende verenigingsjaar.

Artikel 16. Ereleden

Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen tot erelid worden benoemd. De benoeming kan geschieden door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur of van één of meerdere leden. Ereleden betalen geen contributie.

 Artikel 17. Donateurs

 Een donateur is geen lid van de Partij. Hij of zij kunnen wel, eventueel, convocatie voor de algemene ledenvergadering krijgen. Echter zij hebben als zodanig geen stemrecht. Het donatiebedrag kan op algemene jaarvergadering worden vastgesteld.

 Artikel 18. Vervallen verklaren van het lidmaatschap

Een lid dat, na daartoe tenminste tweemaal door de penningmeester schriftelijk te zijn aangemaand, in gebreke blijft de aan de vereniging verschuldigde contributie te voldoen, kan door het bestuur van het lidmaatschap vervallen worden verklaard.

Artikel 19. Benadeling vereniging

Indien een lid door zijn schuld de vereniging heeft benadeeld en dientengevolge naar het oordeel van het bestuur voor vervallenverklaring van het lidmaatschap in aanmerking komt, stelt het bestuur naar de betreffende feiten en omstandigheden een onderzoek in. Alvorens tot vervallenverklaring van het lidmaatschap te besluiten, is het bestuur verplicht het betrokken lid de gelegenheid te geven zich in een bestuursvergadering persoonlijk te verantwoorden of te verdedigen.

Artikel 20. Beroep algemene ledenvergadering

Indien het bestuur besluit een lid van zijn lidmaatschap vervallen te verklaren, deelt het zulks schriftelijk en onder opgaaf van redenen aan het betrokken lid mee. Het betrokken lid kan binnen één maand na dagtekening van de brief in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Het lid moet dit schriftelijk doen en bij de secretaris indienen.

Artikel 21. Rechten en plichten leden

Zodra een kandidaat-lid door het bestuur tot het lidmaatschap is toegelaten, verkrijgt het de rechten en is het onderworpen aan de verplichtingen uit de statuten en huishoudelijk reglement. Het lidmaatschap wordt pas definitief na het betalen van het volledige contributiebedrag.

Op aanvraag worden aan nieuwe leden de statuten en huishoudelijk reglement verstrekt.

Indien een lid handelt in strijd met het bepaalde in dit reglement of anderszins in ernstige mate handelt in strijd met het algemeen belang, de belangen van Partij Welzijn Maasgouw, danwel deze belangen verwaarloost, kan het bestuur en fractievoorzitter hem of haar ter verantwoording roepen. Indien naar de mening van het bestuur en fractievoorzitter de verantwoording onvoldoende is en betrokkene in zijn handelen  of nalaten volhardt, stelt het bestuur en fractievoorzitter voor tot het vervallenverklaring van het lidmaatschap. (zie ook art. 19)

Artikel 22. Contributie

De inning van de contributie geschiedt door de penningmeester. Indien het lidmaatschap na 1 juli van een verenigingsjaar aanvangt, is het lid slechts de helft van de contributie verschuldigd. Bij voorkeur wordt de contributie geïnd via een automatische incasso. Het verenigingsjaar is van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar. De hoogte van de contributie kan op de algemene ledenvergadering worden bepaald.

Voorts doneert een zittend raadslid 60 euro, per maand, in de kas. Indien er vanuit de gemeente een verandering komt, wordt het bedrag voor de donatie ook aangepast.

Artikel 23. Inzage beleid en financiële situatie

Elk lid heeft het recht op inzage betreffende het beleid en de financiële situatie van de vereniging.

Artikel 24. Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op plaats, dag en uur door het bestuur te bepalen. De convocaties worden tenminste een week voor de vergadering aan de leden toegezonden. Bij de uitnodiging worden alle stukken gevoegd die op de agenda staan vermeld zoals begroting, jaarrekening, enz.

 Artikel 25. Inhoud algemene ledenvergadering

In de jaarlijkse te houden algemene ledenvergadering  zal onder meer aan de orde worden gesteld:

 1. uiteenzetting door de voorzitter van het gevoerde beleid;
 2. verslag van de secretaris over de toestand en de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar;
 3. verslag van de penningmeester over het gevoerde beleid;
 4. verslag van de kascommissie
 5. verkiezing van de bestuursleden ter voorziening in ontstane vacatures;
 6. benoeming van een uit ten minste twee personen bestaande kascommissie waarin geen bestuurslid zitting mag hebben.

Artikel 26. Benoeming kascontrolecommissie en rooster van aftreden

Overeenkomstig de statuten benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken ter controle van de getrouwheid van de balans en de staat van baten en lasten. Bij voorkeur wordt minimaal één der leden van de commissie voor herbenoeming voorgedragen om zodoende continuïteit in kennis van zaken te bevorderen. Degene die het langst in de commissie zit, wordt geacht af te treden en is niet meer herkiesbaar voor de duur van één jaar. De algemene vergadering benoemt of herbenoemt vervolgens.

Artikel 27. Fractievergaderingen

Fractievergaderingen zijn toegankelijk voor fractieleden (raads- en commissieleden en personen die op de kandidatenlijst hebben gestaan), bestuursleden en andere door de fractie uit te nodigen personen. De vergaderingen van de fractie zijn in de regel niet openbaar.

De leden, aspirant-leden, bestuursleden, raads-, commissieleden  en genodigden zijn, voor zover ter vergadering niet anders bepaald, tot geheimhouding inzake besprokene verplicht.

Taak van het bestuur

 Artikel 28. Bestuur vereniging

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Zij waakt over de belangen van de vereniging en verricht, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement, al hetgeen voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging bevorderlijk is.

Tot de taak van het bestuur behoort onder andere:

 1. het uitoefenen van alle bevoegdheden die op grond van de statuten of dit reglement aan het bestuur zijn toegekend;
 2. het uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering;
 3. het verhuren, bewaren of in bruikleen geven van eigendommen van de vereniging;
 4. het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen en legaten en het aanvragen van subsidies;
 5. het voeren van juridische procedures.
 6. bestuursleden hebben het recht een commissievergadering bij te wonen.
 7. het begeleiden en eventueel bijsturen van een commissie.
 8. het inlichten van nieuwe leden.

 Artikel 29. Toestemming algemene ledenvergadering

Het bestuur heeft het algemeen beheer over de eigendommen van de vereniging. De aan de vereniging toebehorende eigendommen mogen door het bestuur niet worden vervreemd of blijvend aan een derde worden overgedragen zonder toestemming van de algemene ledenvergadering.

Artikel 30. Liquidatie

In geval van liquidatie van de vereniging zullen haar bezittingen worden overgedragen aan een rechtspersoon die in haar doelstelling ook politiek actief is. Hiervoor zal door het bestuur een vereffenaar worden aangewezen.

Slotbepalingen

 Artikel 31. Onvoorzien

In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien of onduidelijk zijn, beslist het bestuur en legt hierover in de eerstvolgende algemene ledenvergadering verantwoording af.

Artikel 32. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking zodra het door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering te Linne op 25 Februari  2015.