Belang & Programma Partij Welzijn Maasgouw – 50PLUS.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN
2 maart 2018
Jong en oud: samen sterk! || Stem 21 maart PWM-50PLUS, lijst 4
10 maart 2018
Alles

Belang & Programma Partij Welzijn Maasgouw – 50PLUS.

poster 4-3-2018 jong en oud samen sterk_middel

Belang van Partij Welzijn Maasgouw – 50PLUS.

Partij Welzijn Maasgouw-50PLUS staat voor een goede balans tussen leefomgeving, faciliteiten en maatschappelijke participatie voor jong en oud. Wij streven er naar dat al onze inwoners prettig, veilig en in een gezonde, groene en waterrijke leefomgeving kunnen wonen en mogen rekenen op goede zorg in een economisch sterk Maasgouw.

De gemiddelde leeftijd blijft stijgen. Deze demografische ontwikkeling zorgt ervoor dat senioren een steeds groter en belangrijker deel van onze samenleving vormen. In een pariticipatiesamenleving wordt van senioren ook verwacht dat zij langer actief deelnemen aan het maatschappelijke en economisch leven. En terecht, veel senioren beschikken over waardevolle kennis en vaardigheden die de samenleving goed kan gebruiken.

Tegelijkertijd hebben zowel jongeren als senioren ook specifieke behoeften en wensen. Partij Welzijn Maasgouw-50PLUS wil de belangen van alle inwoners blijvend behartigen en een specifieke aandacht heeft voor actieve senioren die nog midden in de samenleving staan als ook de groep senioren die extra zorg nodig hebben. Zo wil Partij Welzijn Maasgouw50PLUS iedereen een goede toekomst bieden. Wij willen dan ook de belangen, behoeften en beleving van een wezenlijk deel van de samenleving, krachtig onder de aandacht te brengen.

In het verleden is er teveel voor en over senioren besloten. Partij Welzijn Maasgouw-50PLUS wil dat veranderen en zorgen dat er met onze senioren wordt gepraat. Wij willen dat alle inwoners van Maasgouw een serieuze stem in de lokale besluitvorming krijgen.

Stem 21 Maart 2018 PARTIJ WELZIJN MAASGOUW – 50PLUS

Alle burgers tellen mee in onze prachtige gemeente. Van jong tot oud. We mogen trots zijn op een gemeente die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt, waar weer verbinding komt tussen de generaties, waar burgers zich veilig voelen moeten kunnen voelen, waar we tradities en onze cultuur koesteren, waar managers het niet alleen voor het zeggen hebben en waar de menselijke maat weer moet gaan tellen. In Maasgouw moet het een voorrecht zijn om oud te worden.

 

Programma Partij Welzijn Maasgouw – 50PLUS.                                                                                                                                       Download hier het verkiezingsprogramma

1. Bestuurscultuur Gemeente Maasgouw.
De gemeente moet een sterk en democratisch gelegitimeerd lokaal bestuur zijn, dat voorwaarden schept, economisch verantwoord en vooral slagvaardig is. PWM-50PLUS hoopt dat het gemeentelijk bestuur, transparant, integer en duidelijk communiceert en efficiënt zal zijn en dicht bij onze burgers staat. Het gemeentehuis hoort van de gemeente te zijn dat open staat voor alle burgers. Bureaucratie in de negatieve betekenis van het woord (dat iets anders is dan normaal zorgvuldigheid) moet voortdurend worden bestreden.

2. Integriteit.
Zoals gezegd, het gemeentelijk apparaat moet integer en betrouwbar zijn. Veel besluiten van de gemeente kunnen grote gevolgen hebben voor burgers, organisaties en het bedrijfsleven. Daarom is de integriteit van het gemeentelijk apparaat van het grootste belang. Dat betekent dat voor de burger het besluitvormingsproces en –traject duidelijk, transparant, beïnvloedbaar, meetbaar en volg-baar moet zijn.

3. Voorlichting en inspraak.
De burger moet eerlijk en volledig worden voorgelicht, zodat het vurig gewenste vertrouwen, dat politici belangen evenwichtig afwegen, weer terugkeert. Dan zullen de kiezers weer interesse krijgen om naar de stemhokjes te gaan. Bij grote en belangrijke beslissingen dient de burger al in een vroeg stadium bij de besluitvorming te worden betrokken en inspraak te kunnen leveren.

4. Gemeentefinanciën.
PWM-50PLUS wil het gemeentelijk huishoudboekje op orde hebben en houden. We willen volgende generaties niet opzadelen met lasten van een (eventuele) schuld. De gelden moeten op een evenwichtige manier over verschillende programma’s worden verdeeld. Daarom hoort het gemeentebestuur (inclusief de gemeenteraad) een goed rentmeester te zijn, die zorgt voor een voortdurend evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven van de gemeenschapsgelden. Dit dient tot uitdrukking te komen in reëel sluitende begrotingen en jaarrekeningen, die de toets van rechtmatigheid en doelmatigheid kunnen doorstaan. Ook dienen de subsidies voor musea, schutterijen, muziek-en-sportverenigingen enz. gehandhaafd blijven. Overdracht van Rijkstaken aan de gemeente is alleen aanvaardbaar, als het Rijk daaraan een reële financiële vergoeding en de vereiste bevoegdheden verbindt.

5. Gemeente als werkgever.
PWM-50PLUS wil dat de gemeente gebruik maakt van een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers aandacht krijgt. Dat, met name, de 50 plusser serieus wordt genomen bij sollicitaties bij de gemeente. Ze zijn ervaren en niet extra duur of minder productief. Wij hopen dan ook dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door 50 plussers volop een kans te geven. Ook hopen we dat de gemeente daar waar mogelijk minder gebruik gaat maken van flexwerkers en payrolling.

6. Vrijwilligers.
Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning, maar het werk mag niet leiden tot verdringing. Vrijwilligers-vergoedingen blijven bij uitkeringsgerechtigden tot een maximumbedrag vrijgesteld. Geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Verklaring Omtrent het Gedrag is door vrijwilligersorganisaties gratis aan te vragen. Vrijwilligerswerk bij door de gemeente gesubsidieerde verenigingen en organisaties als tegenprestatie stimuleren onder langdurige bijstandsgerechtigden. Dit laat onverlet dat de vrijwilliger zijn sollicitatieplicht behoudt en beschikbaar blijft voor betaalde arbeid. PWM-50PLUS hoopt dan ook dat de gemeente stimuleert dat ook gehandicapten en chronisch zieken vrijwillergswerk kunnen doen. Gelijke kansen voor iedereen maar zeker meedoen in de maatschappij.

7. Uitkeringen en armoedebestrijding.
Armoede moet bestreden worden. Veel onrust en conflicten worden gevoed door te grote inkomensverschillen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. PWM/50PLUS wil dat de gemeente armoede bestrijd door minima-voorzieningen aan te bieden aan burgers met een inkomen tot 120% van het sociale minimum. Armoede onder kinderen wordt actief bestreden via kind-regelingen en ondersteunende maatregelen. Tegenprestatie van bijstandsgerechtigden mag niet leiden tot verdringen van reguliere banen bij gemeente of bedrijven. Dak en thuislozen hebben recht op steun en hulp van de gemeente. Het gebruik van een postadres bij familie of vrienden mag niet door de gemeente ontmoedigt of geweigerd worden. Bijstandsfraude dient actief bestreden te worden. Onterechte uitkeringen dienen te worden teruggevorderd.

8. Welzijn.
Als we op het terrein van Welzijn vergelijken met enkele jaren geleden, dan is er veel veranderd. Jeugdzorg en de WMO zijn vanaf 2015 taken van de gemeente. Of anders gezegd: de gemeente is nu grotendeels verantwoordelijk voor het sociale domein. Dit gaat gepaard met de overgang naar een participatiemaatschappij. Van veel meer burgers dan voorheen wordt verwacht dat zij meer zorg gaan verlenen aan medeburgers. De rol van vrijwilligers en mantelzorgers is dus veel belangrijker geworden, maar juist voor die personen wil PWM-50PLUS opkomen, om ook hen enige dagdelen te ontzien voor hun zware en vaak langdurige taak. Immers steeds meer senioren worden geacht langer thuis te wonen.

9. Jeugdzorg.
PWM-50PLUS streeft naar een optimale Jeugdzorg, voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. PWM-50PLUS vindt het belangrijk dat er niet alleen goede, maar ook verantwoorde integratie plaats vindt van de verschillende instanties voor jeugd en gezin. Initiatieven die de verhoudingen binnen de gezinnen en de leefomstandigheden van jongeren verbeteren, moeten zoveel mogelijk gekoppeld zijn aan heldere normen en waarden die gebaseerd zijn op rechten en plichten van burgers jegens elkaar.

10. Mantelzorg.
Mantelzorg is een voorbeeld van de informele zorg. PWM-50PLUS vindt het werk van mantelzorgers zeer belangrijk en ondersteund dan ook mantelzorg-initiatieven om samen en gezamenlijk te wonen. Hier moeten we wel eventuele belemmeringen vanuit de gemeente wegnemen. PWM-50PLUS wil daarom dat er goede ondersteuning en waardering voor hen is. Hierin hebben ook werkgevers een rol. De gemeente en het bedrijfsleven geven als werkgever het goede voorbeeld wanneer ze hun werknemers in de gelegenheid stellen mantelzorgtaken op zich te nemen. Wanneer de zorgtaak tijdelijk te zwaar wordt, moeten mantelzorgers kunnen rekenen op thuishulpvrijwilligers of respijtzorg. Waar nodig wordt de informele zorg aangevuld door professionele zorg. Mantelzorg mag zeker niet worden gebruikt als excuus om te bezuinigen.

11. Eigen bijdrage WMO.
In het kader van de WMO verstrekt de gemeente aan de inwoners bepaalde hulpmiddelen die de inwoner na toetsing krijgt toegewezen. In navolging van landelijk beleid moet de gemeente de inwoner hiervoor een bijdrage vragen. PWM-50PLUS heeft het standpunt dat dit niet zonder meer kan, maar dat eerst moet worden gekeken naar de draagkracht van de aanvrager, die (zo nodig) daarvoor een maandelijkse betalingsregeling krijgt aangeboden. De gemeente verplicht zich samen met de aanvrager om na gebruik het geleverde materiaal terug te halen voor hergebruik. De gemeente dient hierin het voorbeeld te geven van hergebruik van goederen en grondstoffen. Bijkomend voordeel van hergebruik is dat de kosten voor de WMO op termijn lager zullen worden.

12. Zorg.
Mensen die met een zorg of hulpvraag aankloppen bij de gemeente moeten gewezen worden op de mogelijkheid. De cliënt moet een goede ondersteuning krijgen als het gaat om b.v. het aanvragen een PersoonsGebonden Budget. (pgb) Ouderen met een kwetsbare gezondheid, hun naasten en zorgverleners lopen vaak tegen grote knelpunten aan. Knelpunten wat aangepakt moeten worden, waar nodig, zijn: passende zorg, informele zorg, het woningaanbod, de samenhang en afstemming in de zorgketen en de hulp(middelen) van de gemeente. Kortom: betaalbaarheid van zorg en hulpmiddelen, onafhankelijke cliëntenondersteuning, maatwerk in zorg en hulpmiddelen en goede zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en chronisch zieken.

13. Leefbaarheid.
Als PWM-50PLUS vinden wij dat buurtzorg en wijkverpleging belangrijke pijlers in alle woonkernen zijn. Met alle mogelijke middelen moet eenzaamheid bestreden worden, uiteraard met respect voor eigen keuze van mensen. De gemeente stimuleert en ondersteunt een goed en gevarieerd aanbod van activiteiten voor jong en oud in buurtcentra, gemeenschapscentra. Ook burgerinitiatieven zijn belangrijk voor onze leefbaarheid in onze wijken. Wij zijn dan ook zeer blij met de diverse “dorpsraden” die er (al) zijn in Maasgouw. Burgerparticipatie is zeer belangrijk en zal dus ook gestimuleerd moeten blijven.

14. Huiskamer PLUS.
In Maasgouw zijn al enkele zo genaamde Huiskamer PLUS projecten. Dit project juichen we zeer toe. Echter hopen wij dat dit project ook gebruik gaat maken van de al reeds bestaande dagbestedingen in b.v. verzorgingshuizen. Bij dit soort projecten behoord ook gekwalificeerd personeel voor zowel activiteitenbegeleiding als medisch. En niet te vergeten voldoende vrijwilligs. Verder behoort zowel de indicatie als ook de kosten voor deelname niet te hoog te zijn zodat iedereen gebruik kan maken van het huiskamer PLUS project. De cliënt mag ook zelf bepalen naar welke locatie hij of zij naar toe wil.

15. Wonen.
PWM-50PLUS wil dat de gemeente woningcorporaties actief stimuleert om voldoende en geschikte (en energiezuinige) woningen te bouwen voor senioren en chronisch zieken. Ook streven wij naar meer sociale huurwoningen en/of leeftijdsbestendige woningen. De gemeente mag niet tegenover particulieren staan als deze in Maasgouw wil bouwen, mits ze zich aan de regels houden. De lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden aangepast dat er meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd.

16. Onderwijs.
PWM-50PLUS vindt het belangrijk dat de basisscholen zoveel in de kernen behouden moeten blijven. Maar ook scholing of omscholing moet gestimuleerd worden. Waar nodig, met name ouderen, helpen met internet, administratie en alfabetiseringsprogramma’s ter bestrijding van laaggeletterdheid.

17. Veiligheid.
PWM-50PLUS is van mening dat in het gemeentelijke beleid, de veiligheid en de kwaliteit van leven van de burger een belangrijk criterium moet zijn. Steeds meer burgers en in het bijzonder senioren voelen zich soms onveilig in onze maatschappij. Veel senioren gaan ’s avonds niet meer de deur uit. Een beleid met gerichte maatregelen zal deze ontwikkelingen z.s.m. moeten stoppen. Een goede afstemming tussen beleid en uitvoering is wenselijk. De gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid in de regie, coördinatie en stimulering van diverse taken op het gebied van veiligheid. Voor bestrijding van de criminaliteit is een voldoende kwalitatief en kwantitatief toegerust politieapparaat nodig. PWM-50PLUS hoopt spreekt de wens uit om meer blauw in de wijken te zien. Maar ook het inzetten van BOA’s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaren) uitbreiden. Ook duidelijke communicatie naar de inwoners, zodat die weten waar en welke risico’s in de gemeente aan de orde zijn. PWM50PLUS streeft ook naar vuurwerkvrije zones en gemeentelijk professioneel vuurwerk. Meer controle op snelheidsovertreding in de wijken. Schade aangebracht door vandalen wordt door de gemeente op de daders verhaalt.

18. Infrastructuur.
We zetten in op goed onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs. Maar ook de toegankelijkheid van (gemeentelijke) gebouwen is zeker zo belangrijk. Verder moet er goede parkeergelegenheid zijn, met name in onze historische kernen of toeristische beziens-waardigheden of plekken. Daar er steeds meer elektrisch vervoer is, (auto en fiets) is uitbreiding voor laadpalen wenselijk.

19. Natuur.
Goede belangenafweging tussen economie en natuur. PWM-50PLUS staat voor behoud van natuurgebieden en stiltegebieden. Bestaande natuurgebieden worden beschermd en waar mogelijk zo veel opengesteld voor publiek. Natuur moet je kunnen beleven en dient gemakkelijk toegankelijk te zijn. Ook in de woonwijken moeten er voldoende groenvoorzieningen zijn. Illegale vuilstortingen moeten aangepakt worden.

20. Toerisme.
Maasgouw is een waterrijke gemeente. Maar ook heeft Maasgouw cultuur-historische bezienswaardigheden. Deze moeten we blijven koesteren. We moeten ons nog meer profileren als vakantie en/of dag-bestemming. Ook in onze aangrenzende landen. Toeristenbelasting zo laag mogelijk houden.

21. Ondernemen.
Het blijkt dat Maasgouw ondernemers nodig heeft. Zij zorgen voor werkgelegenheid en gezonde woonkernen. Wil een ondernemer zijn zaak uitbreiden dan wil PWM-50PLUS graag dat de gemeente meedenkt over de mogelijkheden en niet over de onmogelijkheden. Belangrijk is ook om de leegstand van winkelpanden terug te dringen om te voorkomen. Hier moet een duidelijk beleidsplan worden opgesteld om dit op te lossen. Ook het actief werven van kandidaten, met name branches die nog niet zijn gevestigd in Maasgouw. Voor de gemeente betekent dit vooral een begeleidende, faciliterende en stimulerende rol.

22. Horeca.
In onze gemeente is horeca van belang. Er zijn ongeveer 96 horecabedrijven in Maasgouw. De horeca is ook een belangrijke trekker voor binnen en buitenlandse bezoekers en toeristen. Maar er moet ook voldoende en goede controle zijn op de drank-en horecawet. Met andere woorden, beschikken over de juiste papieren. Ook moet er gekeken worden naar oneerlijke concurrentie van particulieren bij horeca-activiteiten. Via platforms is aanbod in Airbnb (verhuur van een accommodatie van een particulier) en Sharednd (huiskamerrestaurant) steeds makkelijker te vinden. Dit maakt het de particulier aantrekkelijker om te ondernemen. Waar een professionele horecaondernemer moet voldoen aan wet en regelgeving ontspringen de particulieren vaak de dans. Hier zal meer op gecontroleerd en gehandhaafd moeten worden. Er moet zowel voor de platforms als voor de particuliere aanbieders een meldplicht/vergunningplicht moeten komen zodat de van toepassing zijnde regels op een ieder kunnen worden toegepast.

23. Verenigingen.
De verenigingen zijn de spil van onze samenleving, die jong en oud plezier bieden of het nou gaat om sport, toneel, muziek, jeugd, carnavals of ouderenvereniging enz. is. Deze verenigingen hebben allen een sociaal/maatschappelijke functie. We hopen dan ook dat de gemeente zoveel mogelijk faciliteert en ondersteund. Denk hierbij aan subsidies en het in standhouden en onderhouden van de accommodaties.

Download hier het verkiezingsprogramma