Ingezonden brief Nader onderzoek tweede leven Sint Joseph Heel
4 juni 2014
Maak uw woning klaar voor de toekomst!
13 juli 2015
Alles

Algemene beschouwingen PWM 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN PARTIJ WELZIJN MAASGOUW

Partij Welzijn Maasgouw staat voor een gezonde gemeente en dus ook voor een gezonde financiële positie van Maasgouw. Het is dan ook dat wij verheugd zijn over de sluitende begroting.

3.2.1 Programma Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bij PWM staat burgerparticipatie hoog in het vaandel. Hierbij dient bedacht te worden dat er voldoende informatie gaat richting inwoners wat nu precies onder burgerparticipatie verstaan wordt.
Als van de burger verwacht wordt dat hij/zij meer gaat participeren, dient dit ook tot uitdrukking te komen in de dienstverlening. De burger verwacht dat hij op elk moment van de dag over informatie van de gemeente kan beschikken. Hiervoor moet de website optimaal functioneren. Wellicht kan gedacht worden aan het ontwikkelen van een app om zo het nog gemakkelijker te maken aanvragen te doen voor allerlei documenten.
Het burgerplein kan volgens PWM ook zeker hieraan bijdragen, evenals het informeren via Facebook of twitter.
Als PWM zijn we voor samenwerking in de regio. Wij ondersteunen dan ook SML als opvolger van GOML.

3.2.2 Programma Veiligheid & Handhaving
We maken ons grote zorgen over Edelchemie. Niet alleen voor de gezondheid van onze burgers, maar ook over het verhalen van de kosten van het handhavingstraject. Kan het college ons verzekeren dat alles in het werk wordt gesteld voor het verhalen van deze kosten op de eigenaren?
Op p. 16 staat onder brandweerzorg dat wordt gewerkt naar harmonisatie. De uitkomst is nog niet bekend. Kan het college ons hierover nader informeren en aangeven wanneer er meer duidelijkheid is?

3.2.3 Programma Werk, Zorg & Jeugd
Op p. 18 worden de steunpunten genoemd. Kan het college meer hierover aangeven, waar deze steunpunten komen en wat de stand van zaken is?
Bij de verordening in het kader van de 3 D’s horen beleidsregels en het besluit welke door het college worden vastgesteld. Is het college bereid de raad bij het opstellen van deze regels te betrekken of op z’n minst e.e.a. aan de raad kenbaar te maken?  Bij de transitie op p. 20 stelt PWM zich de vraag of er bij de overdracht van dossiers gedacht is aan het opstellen van een privacyprotocol. Zo ja, kan de raad hiervan kennis nemen? Zo nee, wanneer denkt het college dit protocol vast te kunnen stellen? PWM is van mening dat een geldelijke waardering voor Mantelzorgers gehandhaafd dient te blijven. Vraag is of er in de jaren 2016 e.v. zo’n waardering gegeven kan worden. Is hiervoor voldoende structureel budget? Verder de vraag of het mantelzorgcompliment ook gegeven kan worden aan ouders die in Maasgouw wonen, maar waarvan hun kind elders verzorgd wordt. Is dit wettelijk mogelijk en zo ja, kan dit dan aangepast worden in de verordening?

3.2.4 Programma Verenigingen & Accommodaties
PWM is verheugd dat het college op p. 32 heeft geconstateerd dat de subsidies voor de component huur niet jaarlijks worden geïndexeerd. We dringen aan op een spoedige analyse en PWM gaat ervan uit dat het raadsvoorstel voor het zomerreces 2015 behandeld kan worden.

3.2.5 Programma Wonen & Leefomgeving
Op p. 36 wordt de regionale woonvisie genoemd. De zgn. planvoorraad dient ook voor Maasgouw gereduceerd te worden. In dit kader vraagt PWM aandacht voor voldoende levensbestendige woningen en sociale huurwoningen. Hiermee bedoelen wij dat er voldoende huurwoningen moeten zijn die betaalbaar zijn voor inwoners met een lager inkomen. Het college heeft dan ook onze steun voor het laten uitvoeren van een woningbehoefteonderzoek.
Als PWM zijn we voor stimuleringsmaatregelen t.b.v. de lokale woningmarkt. Met name het verstrekken van startersleningen kan op onze steun rekenen.
Gendermarketing: kunnen wij als gemeente niet zelf een onderzoek doen? Zodat in de toekomst externe, geldverslindende bureaus niet altijd nodig zijn.

3.2.6 Programma Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
In het kader van het GVVP op p. 42 vraagt PWM zich af waarom de Stationsweg in Maasbracht-Beek onveilig is gemaakt gelet op de versmallingen in de weg. Bebording is te laat of onduidelijk geplaatst, hierdoor ziet de weggebruiker de versmalling te laat. Er zijn al vaker hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zeker als de automobilist plots naar rechts afwijkt en op het fietspad beland. Met name in de bocht ter hoogte van huisnummer 16a. Verder is het stoppen en weer optrekken niet bevorderlijk voor het milieu en geeft geluidsoverlast. Wat ons betreft, wordt de oude situatie weer in ere hersteld.
Als PWM vragen wij ons af hoever de vorderingen zijn met betrekking tot de verlichting op de Maasbrug.
Op p. 42 wordt het Milieubeleidsplan genoemd waarbij de nadruk wordt gelegd op duurzaamheid. Hoe staat het college tegenover de mogelijkheid dat Maasgouw een Millennium Gemeente wordt c.q. een Fair Trade gemeente?

3.2.7 Programma Economie, Toerisme & Recreatie
Op p. 46 worden bedragen gereserveerd voor natuur en landschapskwaliteit. Als het subsidiëren van bloemrijke akkerranden nog niet wordt gedaan, kan dit dan één van de maatregelen zijn?

3.2.8 Programma Financiën & Belastingen
Op p. 57 e.v. wordt het kwijtscheldingsbeleid genoemd. PWM vraagt zich af of het wettelijk mogelijk is om de taakstelling van 65.000 euro te realiseren door e.e.a. te dekken uit de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing. Deze tarieven zijn kostendekkend en volgens PWM mogen hier geen andere kosten onder welke noemer ook verdisconteerd worden. Wij zijn van mening dat de 65.000 euro elders gevonden moet worden bv. in de post onvoorzien. Eenmalig zou deze taakstelling gerealiseerd kunnen worden in de jaren 2015 en 2016 door het bedrag voor accentuering kasteel Walborg niet ter beschikking te stellen.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Voor het oplossen van knelpunten wateroverlast (p. 69) vraagt PWM met name aandacht voor het oplossen van het knelpunt in de Sportparklaan in Heel.

4.5 Bedrijfsvoering
PWM gaat er wat betreft de archiefruimte (p. 78/79) vanuit dat kosten voor een groot deel door de MER gedragen worden.
PWM verzoekt om het onderzoeksthema art. 213a Gemeentewet in de auditcommissie vast te laten stellen.

4.9 Lokale heffingen
Als PWM kunnen we instemmen met de voorgestelde heffingen.
Wat betreft de kermissen is ons voorstel om geen standgeld meer te heffen, maar alleen de water- en stroomkosten in rekening te brengen. De kermissen zijn uitbesteed aan één exploitant. De kermissen in met name de kleine kernen waren beneden de maat. Hoe denkt het college e.e.a. te verbeteren? Wellicht dat we met meerdere exploitanten aan tafel moeten gaan zitten om in alle kernen een fatsoenlijke kermis neer te zetten voor jong en oud, op dit moment ontbreekt er vaak iets voor de oudere jeugd.

Tot slot vragen wij het college een overzicht te verstrekken wat in de loop der jaren ten laste van de Essent reserve is gebracht.